Zwrot podatku VAT

Co warto wiedzieć

Podatek ten może być odliczony w całości zarówno w momencie, kiedy klient kupuje na firmę, jak również jako osoba fizyczna.
Zwrot podatku VAT możliwy jest zarówno dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej jak i osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

1. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – zwaną dalej u.p.t.u. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Przez podatnika rozumie się tutaj m.in. osobę fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą (art. 15 ust. 1 u.p.t.u.).
Przez działalność gospodarczą rozumie się m.in. czynności polegające na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 u.p.t.u.), za towar można uznać m.in. budynki (art. 2 pkt 6 u.p.t.u.). Działalność gospodarcza w rozumieniu u.p.t.u. obejmuje także wykonywanie usług najmu (co nie rodzi obowiązku podjęcia działalności gospodarczej.
Zwrot podatku VAT z tytułu zakupu lokalu może zostać dokonany na podstawie art. 87 ust. 5a u.p.t.u., w przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych (sprzedaży). Na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, jest realizowany w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia (art. 87 ust. 5a u.p.t.u). Możliwe jest przyspieszenie terminu zwrotu do 60 dni, na pisemny wniosek podatnika, jeżeli złoży on w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości kwoty żądanego zwrotu podatku. (87 ust. 5 a u.p.t.u).

Aby można było skorzystać z odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia lokalu należy:
• Przed nabyciem lokalu lub przed otrzymaniem pierwszej faktury zaliczkowej konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R czyli zarejestrować się jako podatnik VAT czynny na formularzu VAT-R przed podpisaniem umowy zakupu lokalu (najpóźniej przed wpłaceniem zaliczki)
Zgłoszenie się do VAT jest bezpłatne. Jeśli zgłaszający się jako podatnik VAT chce otrzymać potwierdzenie rejestracji powinien uiścić opłatę skarbową w wysokości 170zł (opłatę skarbową wnosi się na konto urzędu miasta.
• Po otrzymaniu faktury (po wpłaceniu zaliczki na zakup apartamentu i każdej następnej raty) od developera, ujmować ją w ewidencji zakupu VAT oraz składać comiesięczne deklaracje VAT-7
• Wraz z comiesięczną deklaracją podatkową składać wniosek o zwrot podatku Vat
• Zwrot jest dokonywany przez Urząd Skarbowy w terminie 180 dni (60 dni) od złożenia wniosku, na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym (aktualizacyjnym)
• Jeżeli zarejestrujecie się Państwo jako czynny podatnik VAT deklaracje VAT-7 należy składać co miesiąc. W miesiącu bez faktury za ratę za zakup apartamentu należy złożyć tzw. deklarację zerową.
• Zgłoszenie do VAT nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem działalności gospodarczej.
• Po zakupie apartamentu powinni Państwo wystawiać faktury VAT dokumentujące należności z tytułu czynszu najmu i ujmować je w rejestrze sprzedaży VAT i deklaracjach
VAT-7.
• Jeśli posiadacie Państwo inne nieruchomości przeznaczone pod wynajem, po zarejestrowaniu się jako czynny podatnik VAT, powinni Państwo również w odniesieniu do nich wystawiać faktury VAT dokumentujące należności z tytułu czynszu najmu i ujmować je w rejestrze sprzedaży VAT i deklaracjach VAT-7.


2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

• Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą rozliczać przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ( w rodzaju działalności gospodarczej należy wskazać najem)
• osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna posiadać status czynnego podatnika VAT (zarejestrowanego we właściwym urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R). Osoby, które prowadząc działalność gospodarczą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania VAT, w celu uzyskania zwrotu VAT od nabycia apartamentu, będą zobowiązane do rezygnacji z tego zwolnienia i złożenia zgłoszenia aktualizującego VAT-R. Zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć przed początkiem miesiąca, w którym nastąpi wpłata pierwszej zaliczki, przed podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaż apartamentu.
• Odliczenie podatku naliczonego VAT od zakupu lokalu apartamentowego odbywa się poprzez pomniejszenie podatku należnego VAT z tytułu sprzedaży, za miesiąc, w którym otrzymano fakturę zakupu lokalu (lub fakturę zaliczkową) – (art. 86 ust. 1 u.p.t.u.). W przypadku powstania różnicy – nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, różnicę tę można przenieść do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym lub żądać jej zwrotu (art. 87 ust. 1 u.p.t.u.).

Treść niniejszego poradnika należy traktować tylko i wyłącznie informacyjnie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji podatkowych sugerujemy skontaktować się z urzędem skarbowym czy księgowym.

COPYRIGHT BY LEMONHILLS